Om fastigheten

Byggnaden består av två huskroppar med 15 respektive 14 våningar varav byggnadens första våningar sammanfogar de två huskropparna. Byggnaden uppfördes av Einar Mattsson Projekt AB med första inflyttning under 2015. Byggnaden är grundlagd direkt på fast berggrund med bottenplatta i betong, ytterväggar i betong med infärgad fasad i betong och med yttertak i tätskiktspapp samt sedum. Byggnaden omfattas av garanti från Einar Mattsson Projekt AB.

Fastighetens två huskroppar innehåller totalt 187 lägenheter fördelat på 14 057 kvm (BOA) och enligt nedanstående antal rum (ROK). Samtliga lägenheter är upplåtna som bostadsrätter.

1 ROK 0 lägenheter (0%)
2 ROK 74 lägenheter (40%)
3 ROK 53 lägenheter (28%)
4 ROK 52 lägenheter (28%)
>4 ROK 8 lägenheter (4%)

Garage och gemensamma ytor

Inom fastigheten finns 3 lokaler, ett parkeringsgarage samt en gemensamm undre och övre innergård/terass.

Parkeringsgaraget i tre plan innehåller 154 platser för bil och fem platser för moped/mc som kan hyras av medlemmar, externa företag samt privatpersoner. Tillgång för medlemmar prioriteras.

Lokalerna har den sammanslagna ytan på 1 337 kvm fördelat på tre lokaler med egen ingång som är upplåtna som hyresrätter. 

Lokal 1 756 kvm (56%) Förskola – Pysslingen förskolor
Lokal 2 370 kvm (28%) Café - Notello Rolls
Lokal 3 211 kvm (16%) Restaurang - Phil's Burger

Förvaltning av fastigheten

Teknisk, administrativ och ekonomisk förvaltare sker genom ett totalförvaltningsavtal med Fastighetsägarna. Information och kontaktuppgifter till Fastighetsägarna finns tillgängligt på deras hemsida, Fastighetsägarna

Värmeåtervinning av avloppsvatten

Allt avlopp från lägenheter passerar en värmeväxlare som är placerade i garaget innan fastighetens avloppsnät ansluts till stadens avloppsnät. Den värme som finns i avloppsvattnet återvinns genom att förvärma det kallvatten som senare ska värmas till varmvatten. Återvinningen av värmen från vårt avlopp resulterar därmed i att mindre energi behöver tillföras för att producera vårt varmvatten.

Värmeåtervinning av frånluft

Inom fastigheten finns 8 energieffektiva luftbehandlingsaggregat från IV-produkt installerade som dagligen, dygnets alla timmar, ventilerar lägenheter, lokaler, gemensamma ytor och garage med till- och frånluft. Samtliga aggregat är försedda med roterande värmeväxlare alternativt motströmsväxlare som återvinner upp till 87 % av energin från frånluften och tillför den till tilluften utan risk för luktöverföring. Aggregaten som ventilerar garaget är dessutom utrustade med en teknik för rening och kontroll av frånluftens kvalitet, vilket ger aggregaten, när vissa förutsättningar är uppfyllda, möjlighet att återföra en viss del av frånluften till tilluften vilket ger ytterligare energieffektivitet.

När värmebehovet är större, när vi behöver tillföra värme, används fjärrvärme från Fortum. Huvuddelen av bränslemixen som används i Fortums värmeproduktion är baserad på förnyelsebara bränsleslag eller på energi som om den inte utnyttjats i värmeproduktionen skulle gå till spillo. Luften kan även behov värmas med hjälp av 100 % förnyelsebar el, vilket skapar redundans och möjlighet att individuellt för varje lägenhet höja värmen.

Säkerhetssystem och system för kameraövervakning

Inom fastigheten finns ett säkerhetssystem med lås och larm från RCO. Dörrar är utrustade med kontaktlösa läsare som larmar om dörren förblir uppställd eller öppnas utan giltig passage. Utöver det är viktiga utrymmen, såsom el centraler och andra driftsutrymmen med kritiska system, larmade dygnet runt med inbrottslarm.

Det finns även ett system för kameraövervakning från HIKVISION installerade i garage och andra gemensamma utrymmen. Kamerorna spelar in med hög upplösning och systemet gör det även möjligt att utföra olika typer av ronderingar från distans.

Systemen är uppkopplade mot central med övervakad överföring och redundant kommunikation. Systemet inklusive de elektriska låsen har batteribackup och andra funktioner för att garantera funktion vid strömavbrott eller andra nödfall.


Senast uppdaterad 2024-01-17 av Daniel Holmström.