4 dec 2023

Lediga garageplatser Warfvinges väg

Av Sara Windrup | 2023-12-04 12:26

I vårt garage på Warfvinges väg finns lediga garageplatser, både laddplatser och vanliga platser. Dessa finns tillgängliga både för våra boende och externa personer. Hör av er till Fastighetsägarna på kundservice@fastighetsagarna.se eller  08-617 76 00. för att få veta mer. Vid behov kan någon i styrelsen vara behjälplig med att visa er de lediga platserna för att hitta en som passar just erat behov. 

Med vänliga hälsningar,

BRF Gladan

13 sep 2022

Ventilationsåtgärder / Ventilation measures

Av Micaela Bortas | 2022-09-13 19:48

2 maj 2022

Garagestädning / Garage cleaning

Av Micaela Bortas | 2022-05-02 22:27
3 apr 2022

Boning av golv / Cleaning of floors 6-7 april

Av Micaela Bortas | 2022-04-03 13:09
27 jan 2022

Styrelseinformation Januari

Av Micaela Bortas | 2022-01-27 09:30


Cykelrensning – Märk din cykel innan torsdagen den 10e februari

Torsdagen den 10e februari kommer en rensning av cyklar att ske i samtliga cykelutrymmen. För att din cykel inte ska bli bortrensad ska styret märkas upp med en lapp där efternamn, lägenhetsnummer och aktuellt datum framgår tydligt. Mer information i separat utskick.


Missad debitering av el och vatten

Som några av er redan har märkt så har Fastighetsägarna missat att debitera el och vatten på fakturorna som avser februari och mars. Detta beror på en individuell miss hos Fastighetsägarna som inte hann åtgärdas i tid. El och vatten för de två missade månaderna kommer därför att läggas på kommande månaders fakturor som följaktligen kommer bli högre än vanligt.


Phils Burger – Bygglovshandläggning pågår

Handläggning av bygglovet för Babyproffsens tidigare lokal pågår fortfarande och väntas bli godkänt senast i slutet av februari. Först då kan Phils Burger starta arbetet med lokalen. Restaurangen väntas öppna runt maj månad.


Felparkeringar & Nedskräpning på och kring Warfvinges väg

Öppnandet av vårt nya och populära café har inneburit en hel del ökat trafik på Warfvinges väg som i sin tur har medfört problem med felparkeringar och även blockering av vår garageport. Styrelsen har beställt nya skyltar med information om bortbogsering om porten blockeras och har även haft en dialog med Notello Rolls om de problem vi upplevt med en del av deras besökare. Notello Rolls kan dock inte hållas skyldiga för kunder utanför restauranglokalen, däremot har styrelsen upprättat en god dialog med Europark som hjälper oss att bötfälla och bogsera bort felparkerade bilar. Ju fler samtal de får, desto tätare bevakning kommer de ha av området.

Europark nås i första hand på: 08-651 00 00 men kan även kontaktas via mail på: parkering.stockholm@europark.se

Angående den ökade nedskräpningen så gäller ungefär samma situation som med felparkeringarna: alla upplevda problem behöver felanmälas. Problem med nedskräpning felanmäls direkt till Stockholms Stad som behöver få in upprepade rapporter för att ändra sina rutiner för gatustädning och eventuellt införande av fler papperskorgar. Felanmälningar görs enklast via Stockholms Stads egna app ”Tyck till”

Tillsammans kan vi hjälpas åt att anmäla de fel och problem vi upplever så fort de uppstår och på så sätt bibehålla ett trivsamt kvarter. Tack för ert samarbete!

Renovering av trall övre innegården (plan 1)

Styrelsen planerar att starta upp ett renoveringsarbete av trallen på plan 1 som har slitits hårt på kort tid. Det överdrivna slitaget beror på dålig avrinning av regnvatten som därför behöver åtgärdas i första hand. Upprustningen av trallen har därför inte startat då olika lösningsförslag för framtida golv/trall fortfarande utreds. Mer information kommer i god tid innan arbetet drar i gång.


Utredning av problem med kondens

Efter många misslyckades försök att åtgärda problem med kondens hos vissa boenden har styrelsen beslutat att tillsätta en ordentlig utredning av problemet. Förstudien (steg 1 i utredningen) har precis slutförts av Fastighetsägarna tillsammans med två experter inom fönster och ventilation. De har redan gjort platsbesök i 4 lägenheter och håller just nu på att gå igenom ritningar och annat material. Vi förväntar oss en förstudierapport inom kort.


Nya lysrör till stora hissen på Kellgrensgatan

Nya lysrör till stora hissen på Kellgrensgatan är beställda men leveranstiden har tyvärr visat sig vara längre än väntat. Vi kan inte annat göra än att vänta in de nya lysrören och hoppas att de kvarstående bestämmer sig för att hålla sig vid liv.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen

styrelsen@mittgladan.se

27 jan 2022

Information from the board January

Av Micaela Bortas | 2022-01-27 09:28


Clean-out of bikes – Mark your bike before Thursday the 10th of February

On Thursday the 10th of February, a clean-out of bicycles will take place in all areas where bicycles are stored. In order for your bike not to be cleaned out, the handlebars must be marked with a note where your name, apartment number and current date are clearly stated. More information in a separate mailing.

Missed debiting of electricity and water

As some of you have already noticed, the Property Owners (Fastighetsägarna) have failed to charge electricity and water on the invoices for February and March. This is due to an individual mistake by the Property Owners that was not noticed in time. Electricity and water for the two missed months will therefore be added to the coming months' invoices, which will consequently be higher than usual.

Phils Burger – Building permit processing still in progress

Processing of the building permit for Babyproffsen's former space is still ongoing and is expected to be approved by the end of February. Only after the approval, Phil Burger can start the renovation work of the space. The restaurant is expected to open around May.


Issues with parking & littering on Warfvinges väg

The opening of our new and popular café has meant an increase in traffic on Warfvinges väg, which in turn has led to problems with incorrect parking and also blocking of our garage door. The board has ordered new signs with information about towing if the garage door is blocked and has also had a dialogue with Notello Rolls about the problems we experienced with some of their visitors. However, Notello Rolls cannot be held liable for customers outside the restaurant. The board has therefore established a good dialogue with Europark which helps us to fine and tow away incorrectly parked cars. The more calls they receive, the closer surveillance they will have of the area.

Europark can be reached primarily at: 08-651 00 00 but can also be contacted via email at: parking.stockholm@europark.se

Regarding the increased littering, the same situation applies as with the incorrect parking’s: all problems need to be reported. Problems with littering are reported directly to the City of Stockholm (Stockholms Stad). Numerous reports need to come in to Stockholms Stas in order for their routines for street cleaning to change. Hopefully we will also see more wastebaskets as well. Reports are made via Stockholm City's own app "Tyck till"

Together, we can help out to report the errors and problems we experience as soon as they arise and thus maintain a pleasant neighbourhood. Thanks for your cooperation!

Renovation of the wooden deck on the upper courtyard (floor 1)

The board plans to start a renovation work of the wooden deck on the 1st floor, which has been worn out in a short period of time. The excessive wear is due to poor drainage of rainwater, which therefore needs to be dealt with first. The refurbishment of the wooden deck has therefore not started as various proposals for future floors are still being investigated. More information will come in good time before the work starts.

(More on next page)

Investigation of problems with condensation

After many failed attempts to handle problems with condensation in some apartments, the board has decided to appoint a proper investigation of the problem. The feasibility study (step 1 in the investigation) has just been completed by the Property Owners together with two experts on windows and ventilation. They have already made site visits in 4 apartments and are currently going through drawings and other material. We expect a feasibility study report shortly.


New lamps for the large lift on Kellgrensgatan

New lamps for the large lift on Kellgrensgatan have been ordered, but the delivery time has unfortunately turned out to be longer than expected. We can do nothing but wait for the new fluorescents and hope that the remaining ones decide to stay alive.


Best regards, The Board

styrelsen@mittgladan.se

26 jan 2022

Cykelrensning / Clean-out of bikes

Av Micaela Bortas | 2022-01-26 10:11
7 jan 2022

Granbarr i överflöd

Av Micaela Bortas | 2022-01-07 13:39
28 dec 2021

Inga julgranar i soprummen

Av Micaela Bortas | 2021-12-28 18:34
8 dec 2021

Inställt - Glöggmingel

Av Micaela Bortas | 2021-12-08 11:59
4 dec 2021

Glöggmingel

Av Micaela Bortas | 2021-12-04 16:17
27 okt 2021

Obligatorisk Ventilationskontroll November

Av Micaela Bortas | 2021-10-27 19:15
16 aug 2021

Balkonginglasningar / Glazing of balconies

Av Micaela Bortas | 2021-08-16 19:06

Balkonginglasningar

Som många av er redan har sett så kom information på kort varsel ut i brevlådan om balkonginglasningar och två visningar har redan ägt rum där alla som har haft möjlighet att närvara har fått ta del av lösningarna samt boka tid för individuell uppmätning och kontraktsskrivning.

Anledningen till kort varsel berodde på att bygglovet efter lång handläggningstid gick igenom och LUMON ville komma igång omgående. Vi i styrelsen gav därför OK att hålla visningarna redan samma vecka. Vi beklagar dock oklarheterna som uppstod i samband med detta. Nedan följer därför lite samlad information om balkonginglasningarna:

 • Nästa visning kommer att äga rum den 31a augusti kl.17.00 utanför Warfvinges väg 18. Det är bara att dyka upp på angiven tid där LUMON kommer gå igenom lösningen och svara på frågor. På plats bokas även tid för individuell uppmätning samt kontraktsskrivning.
 • Om du inte har möjlighet att närvara på någon visning så går det bra att kontakta Anders på LUMON för ett individuellt möte. En digital visning kan även ordnas vid behov.
 • From den 12e augusti och 3 månader framåt så gäller samma rabatterade priser för inglasningarna, efter det gäller andra priser. Offerter delas ut på plats av LUMON.
 • Brf Gladan har ett samarbetsavtal med LUMON efter att en arbetsgrupp i föreningen har tittat på flera lösningar och tagit in offerter från olika leverantörer. Arbetsgruppen valde LUMON då de upplevde att lösningarna är av god kvalité och håller en hög säkerhetsstandard. Samarbetsavtalet innebär att föreningen föredrar LUMON som leverantör av balkonginglasningarna och tillåter marknadsföring till alla föreningens medlemmar.
 • Det godkända bygglovet är helt och hållet hanterat av LUMON och gäller endast deras unika lösning. Tack vare samarbetsavtalet så har LUMON även tagit hela kostnaden för bygglovet. Bygglovets godkännande bygger till stor del på att inglasningarna kommer ha minimal inverkan på fasadens utseende.
 • Inglasningar får endast ske av 50% av balkongens längd enligt Byggnadsnämnden. LUMON’s lösning gäller därför endast för en halv balkonginglasning. För majoriteten av balkongerna så innebär detta alltså inglasning av den bredare delen av balkongen.
 • Tyvärr har inte bygglov godkänts för terrasser på markplan då inga nya tak får byggas. Det går dock bra att glasa in 50% av den yta där grannens balkong utgör taket.
 • LUMON har varit i kontakt med Einar Matsson, som har uppfört huset, som har gett OK att glasa in balkongerna från ett hållfasthetsperspektiv.

Vid fler frågor eller funderingar så är ni alltid välkomna att kontakta styrelsen på styrelsen@mittgladan.se. För detaljerade frågor om den tekniska lösningen så går det istället bra att kontakta Anders Carlström på LUMON via: anders.carlstrom@lumon.com

Mvh Styrelsen


Glazing of balconies

Many of you have already received information on short notice about balcony glazing and attended the viewings held last week where demonstrations and booking for individual meetings where done.

We are sorry about the short notice that was a result of the permit that finally came thought during vacation after a long processing time. The board gave permission for LUMON to start with the viewings right away, but we understand that a lot of questions were raised due to this. Below is a summary and some clarifications about the balcony glazing:

 • · Next viewing will be held on the 31st of August 5 PM outside of Warfvinges väg 18. You do not have to sign up for the viewing itself, but if you want to move forward with the glazing, you can sign up for an individual meeting after the viewing, where measurements and contract signing will be done.
 • If you are not able to participate at a planned viewing, you can contact Anders at LUMON for an individual arrangement. If requested, a digital viewing can be arranged as well.
 • The same discounts will be valid for 3 months after the 12th of August. After this period, other prices will apply. Detailed offers will be provided by LUMON during the viewings.
 • Brf Gladan have signed a cooperation agreement with LUMON after careful consideration from the working group of members that talked with several suppliers and looked at different solutions for glazing. The group chose LUMON due to their high quality and safety standards. The agreement says that LUMON is the preferred supplier for balcony glazing and that they can contact all members with the purpose of marketing their solution.
 • The building permit have been completely handled by LUMON and is only valid for their specific solution. Thanks to the cooperation agreement, LUMON have taken the entire cost for the building permit. The approval of the permit is largely based in the fact that the glazing will have minimal impact on the appearance of the building.
 • Glazing is only allowed of 50% of the balcony according to Byggnadsnämnden (the building committee/authority). Therefore, LUMON’s solution is only valid for glazing of half of the balcony. For the majority of the balconies, this corresponds to glazing of the wider part of the balcony. 
 • The permit does not allow for terraces to be built on the ground floor since the roof have to consist of the concrete part of the balcony above, and no new roof can be created. 50% of that surface can still be glazed though.
 • LUMON have been in contact with Einar Mattsson, the contractor, and they have given us OK from a construction and load point of view.

If you have any questions, you are welcome to contact the board on styrelsen@mittgladan.se. For technical questions please contact Anders Carlström at LUMON on anders.carlstrom@lumon.com

Best regards, The Board

16 aug 2021

Information från Stockholms stad - Stadshagen

Av Micaela Bortas | 2021-08-16 10:29
27 apr 2021

Medlemsinfo

Av styrelsen | 2021-04-27 19:09

English below

Hej medlemmar,

Den 8:e Maj är det dags för den årliga garagestädningen. Denna gång kommer de även damma av rören i taken samt tvätta listerna. Därav är det extra viktigt att ni parkerar på annan plats under lördagen mellan 06:00-21:00. Detta gäller både bilar och cyklar och vi vill påpeka vikten av samarbete på den biten för att få ett så rent garage som möjligt.

8:e April genomfördes årets andra extrastämma där styrelsens proposition till uppdaterade stadgar röstades igenom. Dessa har nu skickats in till Bolagsverket och är gällande från och med att de registreras hos dem.

Senast den 30 Juni kommer vi ha ytterligare 10 laddplatser installerade i garaget på våning -3. Är ni intresserad av en av dessa så kontakta FÄ och ställ er i kön. De platser som inte blivit uthyrda 30 Juni kommer vi försöka hyra ut externt.

Då vi bytt förvaltare stöds appen Energikollen inte längre av Einar Mattson. Vi kommer dock få hjälp av vår leverantör Abentor Innovation med en tillfällig lösning så att vi kommer ha tillgång till appen åtminstone resterande del av året. Om ni är ny användare eller behöver nytt lösen så maila till styrelsen (LGHnr på dörren, Namn, Mailadress, Tillträdesdag) så sammanställer vi och ber Abentor maila uppgifterna till er.

Vi har under en period fått feedback från er medlemmar kring långa svarstider hos Fastighetsägarna och tagit upp detta problem med dem. De har under vintern haft hög sjukfrånvaro, främst inom gruppen för avgifts- & hyreshandläggarna. De tittar på en rad åtgärder som förhoppningsvis ska ge effekten att ni medlemmar upplever en bättre och snabbare service från deras håll. Bland annat ska deras kundstöd gå in och hjälpa till med en rad frågor såsom garage- och förrådsköer mm. De har är även en hel del nyanställningar på gång vilket ska leda till att personer får mer utrymme att lägga ner tid på sin tilldelade kund. Om ni även framledes upplever långa svarstider på era mail till FÄ så får ni gärna maila styrelsen så tar vi upp det på våra avstämningar med FÄ.

Vi passar på att påminna er om att med jämna mellanrum byta kolfiltret som sitter i köksfläkten. Detta behöver bytas för att minimera lukt i lägenheter och korridorer.

Det är också dags att ta bort era pulkor från de redan fulla barnvagnsförråden, pulkor som inte flyttas kommer fraktas bort inom kort. Cykelförråden är inte en alternativ förvaringsplats utan ni får förvara dem i privata utrymmen.

Slutligen så vill vi påminna alla om att läsa igenom våra trivselregler, som finns på mittgladan.se. Klockan 22:00 ska det alltid vara tyst i huset, även på helger, och borra och spika får man enbart göra mellan 08:00-19:00 på vardagar, och 10:00 till 16:00 på helger.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen


Hello members,

On May 8, it's time for the annual garage cleaning. This time they will also dust the pipes in the ceilings and wash the moldings. Therefore, it is extra important that you park in another place on Saturday between 06:00-21:00. This applies to both cars and bicycles and emphasise the importance of cooperation on that part to get as clean a garage as possible.

On April 8, the second additional meeting of the year was held, in which the Board's bill for updated statues was voted through. These have now been sent to the Swedish Company Registration Office and are valid from the time they are registered with them.

By June 30, we will have another 10 charging stations installed in the garage on floor -3. If you are interested in one of these, contact Fastighetsägarna and join the queue. Places that have not been rented out June 30, we'll try to rent out externally.

For a period, we have received feedback from your members about long response times at Fastighetsägarna and raised this problem with them. During the winter, they have had a high level of sick leave, mainly within the group for fee & rent administrators. They are looking at a number of measures that will hopefully have the effect that you members experience a better and faster service from their side. Among other things, their customer support will go in and help with a number of issues such as garage and storage queues etc. They also have a lot of new hires underway, which should lead to people having more space to spend time on their assigned customer. If you also in the future experience long response times on your emails to Fastighetsägarna, you are welcome to email the board and we will address it in our reconciliations with Fastighetsägarna.

We take the opportunity to remind you to periodically change the carbon filter that is located in the kitchen fan. This needs to be replaced to minimize odors in apartments and corridors.

It is also time to remove your sledges from the already full pram storage, sledges that are not moved will be disposed of shortly. The bicycle storage is not an alternative storage place, but you can store them in private spaces.

Finally, we want to remind everyone to read through our rules, which can be found at mittgladan.se. At 22:00 it should always be quiet in the apartment complex, even on weekends, and drilling and nailing can only be done between 08:00-19:00 on weekdays, and 10:00 to 16:00 on weekends.

Sincerely,

The board

10 mar 2021

Sammanfattning av extrastämman

Av Elin Ölund Forsling | 2021-03-10 19:57

Stort tack till alla som deltog på extrastämman igår. För de som inte var närvarande så tänkte jag vi sammanfatta lite snabbt; Stämman godkände de nya stadgarna, som bland annat innehåller en ökning av det maximala antalet styrelsemedlemmar från 5 till 7. När nya stadgar ska röstas igenom så behöver de gå igenom på två stämmor, och då vi har en förhoppning om att kunna rösta fram 7 ledamöter redan vid årets ordinarie stämma kommer vi därför ha en till extrastämma innan den ordinarie stämman.

Stämman röstade också igenom förslaget på att man ska få glasa in sin balkong. Styrelsen kommer informera löpande kring bygglovsansökan och övriga delar i processen.

Ta hand om er,

Styrelsen

Many thanks to everyone who attended the supplemental meeting yesterday. For those who were not present, here's a quick summary; The meeting approved the new regulations the board had suggested, which include an increase in the maximum number of board members from 5 to 7. When new regulations are to be voted through, they need to get approved with a majority in two meetings, and as we hope to being able to vote for 7 members already at this year's annual meeting, we will therefore have another supplemental meeting before the annual meeting.

The meeting also voted in favor of the proposal that you should be allowed to glaze in your balcony. The board will provide ongoing information on the building permit application and other parts of the process.

Take care,
The board

23 feb 2021

Styrelseinfo

Av Elin Ölund Forsling | 2021-02-23 22:37

english below

Hejsan alla grannar! Här kommer en uppdatering från oss i styrelsen. Först och främst, vi har försökt åtgärda ventilationen, och förhoppningsvis har det löst problemen för de flesta. Samma med våra routrar, Bahnhof har skickat ut en mjukvaruuppdatering som ska kunna ha löst det för de flesta. Om du fortfarande upplever avbrott, vänligen kontakta Bahnhofs kundservice.

Men det finns fortfarande massor att göra, och vi skulle vilja utöka storleken på vår styrelse för att göra det. Det är något som behöver röstas igenom, tillsammans med beslut om huruvida man individuellt får glasa in sin balkong och vidare uppdateringar av våra stadgar med skäl av nya lagstiftningar. Beslut samt röstning för det behöver ske över flera stämmor, och därför har vi extrainsatt en första stämma den 9/3 som vi vill välkomna alla att vara med på. Ni ska ha fått kallelser på e-post och i postlådan, men tills dess så får ni gärna kolla på förslaget på hemsidan, och maila styrelsen om ni känner att det är något mer som borde tillkomma. Om ni känner er manade att gå med oss i styrelsen, så hör gärna av er till valberedningen: valberedning@mittgladan.se.

Styrelsen har bytt ut era företags-lappar på postboxarna så vi får ett mer enhetligt utseende i entréerna. Vill ni få upp ett företagsnamn eller namn på andrahandshyresgäster på postboxen så maila styrelsen så ordnar vi det med märkmaskinen.

Som ni kanske noterade så missade FÄ att fakturera El/VA i September vilket innebär att vi nu har 4 månaders förskjutning på debiteringen istället för 3 månader som vi hade innan. Ni kommer därmed få en extra debitering av El/VA under Q2 så att vi kan återgå till 3 månaders förskjutning.

Slutligen så vill vi påminna alla om att läsa igenom våra trivselregler, som finns på mittgladan.se. Klockan 22:00 ska det alltid vara tyst i huset, även på helger, och borra och spika får man enbart göra mellan 08:00-19:00 på vardagar, och 10:00 till 16:00 på helger.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen


Hello neighbours! Here is an update from us on the board. First of all, we have tried to fix the ventilation, and hopefully the issue is solved for most of you. Same with our routers, Bahnhof has sent out a software update that should have resolved the disconnection issue. If you still experience interruptions, please contact Bahnhof customer service.

But there is still plenty to do, and we would like to expand the size of our board to do so. This is something that needs to be voted through, together with a decision on whether you can glass your balcony and further updates of our statutes due to new legislation. Decisions and voting for it need to take place over several meetings, and therefore we have our first extra meeting on 9/3, which we want to welcome everyone to participate in. If you feel compelled to join us on the board, please contact the nomination committee: valberedning@mittgladan.se.

The board has replaced your company addresses on the mailboxes so we get a more uniform look in the entrances. If you want to get a company name or the name of second-hand tenants on the mailbox, email the board and we will arrange it with the marking machine.

As you may have noticed, FÄ failed to invoice water and electricity in September, which means that we now have a 4-month shift in the billing instead of 3 months as we had before. You will thus receive an extra charge from water and electricity during Q2 so that we can return to a 3-month shift.

Finally, we want to remind everyone to read through our rules, which can be found at mittgladan.se. At 22:00 it should always be quiet in the apartment complex, even on weekends, and drilling and nailing can only be done between 08:00-19:00 on weekdays, and 10:00 to 16:00 on weekends.

Sincerely,

The board

20 okt 2020

Höstuppdatering!

Av Elin Ölund Forsling | 2020-10-20 21:24

Hej kära medlemmar,

Som ni säkert redan vet är vi en helt ny styrelse sedan mitten på sommaren. Stor del av tiden fram till nu har vi ägnat åt att förstå var vi står, sätta roller, fixa med behörigheter och sett över de redan uppsatta rutinerna.

Ett av våra mål är att kunna var mer öppna i kommunikationen än tidigare styrelser varit. Som del i det försöker vi vara snabba på att svara på mail som inkommer samt visa viss närvaro i Gladans FB grupp. Vi har nu även koll på hur vi lägger upp nyheter på hemsidan så räknar med att kunna lägga upp info här mer frekvent.

Vi har sett över och kompletterat A-Ö sektionen / Mäklarinfo på hemsidan samt adderat en engelsk A-Ö. Ser ni något där som kan förtydligas ytterligare så maila oss gärna.

Vi är nöjda med resultatet av den genomförda garagestädningen. Tanken är att vi framöver endast genomför den en gång per år i slutet på våren. Vi kommer se över leverantörer en sväng till inför nästa städning.

Soptunnorna i garaget kommer tas bort helt inom kort. Detta var en av rekommendationerna från Anticimex för att undvika råttor i byggnaden.

Vi har bett FÄ att se över rutinen för namnändring på postlåda och vid lägenhetsdörren i samband med inflyt så att det inte missas eller tar för lång tid. Vi har också tagit beslut att för fler namnändringar än det som görs vid inflyt kommer boende att faktureras självkostnadspris 100kr istället för som idag då föreningen tar den kostnaden.

Styrelsen har noterat att det är många som inte är nöjda med bredbandet. Vi har varit i kontakt med några av er som har problem och ska nu initiera en felsökning med Bahnhof.

5:e November löper garantitiden mot EM ut. Det kommer därmed genomföras en garantibesiktning av oberoende besiktningsman. Han kommer se över gemensamma ytor samt göra stickprov i några lägenheter. Vi har fått ok på att föreslå vilka lägenheter det ska göras stickprov i så finns det någon som känner att ni haft mycket problem under dessa 5 år och vill finnas tillgänglig för besiktningsman så maila gärna styrelsen.

Eftersom förvaltning sköts av FÄ och styrelsen ej agerar på felanmälan som görs så är det viktigt att vi får feedback på hur FÄ hantera era felanmälningar. Finns det något som ni tycker FÄ kan göra bättre så maila gärna styrelsen så tar vi upp detta på våra möten med dem. Vi har förstått att feedback kring felanmälan kan förbättras så vi jobbar på en liten förbättring där.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

Greetings,

As you probably already know, we have been a completely new board since the middle of the summer. Much of the time until now we have spent understanding where we stand, setting roles, fixing with permissions and reviewing the already established routines.

One of our goals is to be able to be more open in communication than previous boards have been. As part of that, we try to be quick to respond to incoming emails and show some presence in Gladan's FB group. We now also know how we post news on the website, so expect to be able to post info here more frequently.

We have reviewed and supplemented the A-Ö section / Broker information on the website and added an English A-Z. If you see something there that can be further clarified, feel free to email us.

We are satisfied with the result of the garage cleaning. The idea is that in future we will only carry it out once a year at the end of spring. We will review suppliers for another turn before the next cleaning.

The bins in the garage will be removed completely shortly. This was one of the recommendations from Anticimex to avoid rats in the building.

We have asked Fastighetsägarna to review the routine for changing the name on the mailbox and at the apartment door in connection with moving in so that it is not missed or takes too long. We have also decided that for additional name changes to those made when someone moves in, the household will be invoiced at a cost of SEK 100, instead of as today when the association takes that cost.

The board has noted that there are many who are not satisfied with wi-fi. We have been in contact with some of you who have problems and will now initiate a troubleshooting with Bahnhof.

November 5, the guarantee period against Einar Mattson expires. A guarantee inspection will thus be carried out by an independent inspector. He will review common areas and do random sampling in some apartments. We have received approval to suggest which apartments should be sampled in, so if anyone feels that you have had a lot of problems during these 5 years, and could offer to be available to the inspector, feel free to email the board.

Since administration is handled by Fastighetsägarna and the board does not act on fault reports that are made to them, it is important that we receive feedback on how Fastighetsägarna handles your fault reports. If there is something that you think Fastighetsägarna can do better, feel free to email the board and we will bring this up in our meetings with them. We have understood that feedback on fault reporting can be improved, so we are working on a small improvement there.

With kind regards,
The board

17 sep 2020

Plissébytet färdigt

Av Elin Ölund Forsling | 2020-09-17 18:09

Hej på er,

Nu håller montörerna på att avsluta de sista lägenheterna på Kellgrensgatan och sedan är den stora monteringen klar. Finns några kvar som vi monterar senare samt några lägenheter som vi behöver beställa till och sedan montera. Så vore toppen ni kan lägga upp på er hemsida att allt är klart nu, de behöver inte längre ha i serviceläge.

Det som har varit ett problem är att plisséerna fastnar i vissa fönster på olika nivåer då fönsterbågen svällt av väderförhållanden, detta är normalt då trä är ett levande material. Men lik detsamma ett problem, som så klart inte ska vara.

Jag har idag pratat med tillverkaren och vi har en lösning. De kommer att skicka ned tyngder som vi kommer att lägga i botten av plissén. Det finns redan tyngder, men när detta problem uppstår får man lägga i lite fler. Då blir plissén tyngre och drar ner den bättre.

Det har alltså inte varit fel mått på plisséerna utan det beror enkom på fönstret och inget vi hade kunnat förutse, tyvärr.

Med vänlig hälsning,

Elin

10 jun 2020

Röstformulär och underlag för röstning uppe

Av Jakob Li | 2020-06-10 21:45

Hej Grannar, 

Nu ligger formuläret för röstning och underlaget till röstningen uppe på hemsidan https://www.mittgladan.se/sidor/stamma

Vänliga hälsningar,

Styrelsen

7 jun 2020

Kallelse till årsstämma 22/6 2020

Av Jakob Li | 2020-06-07 20:25

Hej Grannar,

Vill passa på att i kvällssolen informera att den nya kallelsen till årsstämman nu ska ligga i allas brevlådor.

Kallelsen finns också här på hemsidan på https://www.mittgladan.se/sidor/stamma och där finns även anmälan.

Som ni kanske noterar har vi valt att överlåta genomförandet av stämman till en professionell tredje part så att vi alla kan vara trygga med att det sköts på ett korrekt sätt.

De erbjuder också digital röstning så vi kommer att ha möjlighet att rösta kring frågorna digitalt för er som kan delta på stämman. För er som inte kan delta så kommer möjligheten till poströstning fortfarande finnas. Valberedningen kommer tillsammans med styrelsen senast den 10:e att komma ut med förslagen och röstblanketten till de punkterna som ska röstas om. Här är det viktigt att varje medlem förstår vad man röstar om, tycker man något är felaktigt behöver man också förklara vad. Finns det några frågor kan man maila till styrelsen på styrelse mailen.

Trevlig kväll

28 maj 2020

Uppskjuten stämma

Av styrelsen | 2020-05-28 16:36

Hej,

Vi har uppmärksammat att det har uppstått en del oklarheter och diskussioner kring stämman och de förslag som ligger. Vi har därför beslutat att skjuta upp stämman som skulle vara nu på söndag den 31:a Maj. En ny kallelse med det nya datumet samt mer information kommer ut inom några dagar.

Vi vill gärna också passa på att uppmuntra er att höra av er till valberedning på valberedning@mittgladan.se ifall ni vill bidra i föreningen.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen

25 maj 2020

Uppdatering Garageport

Av Jakob Li | 2020-05-25 16:12

Hej Grannar, 

Som ni kanske minns hade vi en incident i vintras där garageporten blev påkörd, tyvärr blev skadorna omfattande enligt leverantören och delar av porten behövdes egentligen bytas ut. Som ett led att återställa funktionen så snabbt som möjligt så valde styrelsen att först göra en provisorisk lagning för att sedan utvärdera nästa steg. Beslut fattades sedan för att byta ut dagens port mot en ny mer standardiserad port för att framåt få snabbare service och ha bättre tillgång till reservdelar.  

Monteringen kommer att ge torsdag v.24 (11/6) och porten kommer att vara avstängd mellan 07:00-15.30, dvs ingen biltrafik kommer vara möjlig under denna tid

Vi förstår att detta kommer innebära besvär för en del men hoppas ni förstår att jobbet hade behövts göras i båda scenariona och nu får vi en mer framtidssäkrad garageportslösning. Öppningssystemet (fjärrkontroller och liknande) kommer inte påverkas av portbytet. 

Information kommer också gå ut genom fastighetsägarna genom lappar i garaget och i brevlådor. 

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

20 maj 2020

Kallelse till föreningsstämma

Av Mikael Guss | 2020-05-20 20:00

Hej medlemmar,

Vi alla vet att det är extra ordinära tider där sammankomster är stora utmaningar och därför har vi kommit fram till att hålla vår stämma helt digitalt. Alla medlemmar har fått kallelse med instruktioner om hur kommer att gå tillväga.


Väl mött hälsar styrelsen

20 maj 2020

Porttelefon igång igen

Av styrelsen | 2020-05-20 14:28

Hej kära medlemmar, 
Efter ett varv med byte av hårdvara och idogt felsökande av leverantören så är porttelefonerna igång igen. 

I en övergångsperiod kommer den temporära portkoden fortsätta gälla resten av månaden ifall man har sedan tidigare bokat in leveranser. 

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

5 maj 2020

Vill du engagera dig i styrelsen?

Av styrelsen | 2020-05-05 18:00

Hej kära grannar.

Det börjar närma sig slutet av verksamhetsåret för nuvarande styrelse och därmed går vi ut med en påminnelse och uppmaning om att anmäla er till valberedning @ mittgladan.se om ni vill engagera er i föreningen.

Skriv en kort beskrivning kring er och om ni har erfaranhet av liknande arbete samt om ni har något område ni helst vill jobba med. 
Vi ser fram emot ert mail.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

5 maj 2020

Information om byte av Plisséer Från Einar Mattsson

Av Jakob Li | 2020-05-05 15:42

Styrelsen viderabefodrar information from Einar Mattsson. 

På grund av rådande restriktioner kring Corona så kommer arbetet med utbytet pausas till dess att restriktioner har lättat. 
Under rådande omständigheter utförs endast akuta åtgärder.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen

10 apr 2020

Problem med vår porttelefon

Av Mikael Guss | 2020-04-10 16:19

Som flera säkert märkt så fungerar inte vår porttelefon för närvarande. Tekniker har lokaliserat felet och vi hoppas på att det är åtgärdat kommande vecka. 

7 apr 2020

Årliga sandupptagningen på gång

Av Mikael Guss | 2020-04-07 20:17

Under april månad kommer vi att göra den årliga sandupptagningen på innergården samt trappan upp till dagis och trottoaren utanför K10. Äntligen är våren på gång...

23 mar 2020

Nu har vi bytt leverantör för Internet och TV

Av Mikael Guss | 2020-03-23 23:32

Bytet är gjort, visst tekniskt arbete återstår kring trådlöst nät i garage. Störningen medför att ni fn. inte har teckning via wifi i garaget.

För er som inte har hämtat ut routrar och tv-box, maila till styrelsen så försöker vi samordna utlämningen på ett smidigt sätt.
Det finns vissa som fräst har dataskåpet i hallen som önskar byta till en smalare router. Vi har fått ett begränsat anal av dessa (prioriterar dataskåp i hall). Behöver ni byta er router, kontakta även här styrelsen via mail.


Hälsar Styrelsen