28 dec 2021

Inga julgranar i soprummen

Av Micaela Bortas | 2021-12-28 18:34
8 dec 2021

Inställt - Glöggmingel

Av Micaela Bortas | 2021-12-08 11:59
4 dec 2021

Glöggmingel

Av Micaela Bortas | 2021-12-04 16:17
27 okt 2021

Obligatorisk Ventilationskontroll November

Av Micaela Bortas | 2021-10-27 19:15
16 aug 2021

Balkonginglasningar / Glazing of balconies

Av Micaela Bortas | 2021-08-16 19:06

Balkonginglasningar

Som många av er redan har sett så kom information på kort varsel ut i brevlådan om balkonginglasningar och två visningar har redan ägt rum där alla som har haft möjlighet att närvara har fått ta del av lösningarna samt boka tid för individuell uppmätning och kontraktsskrivning.

Anledningen till kort varsel berodde på att bygglovet efter lång handläggningstid gick igenom och LUMON ville komma igång omgående. Vi i styrelsen gav därför OK att hålla visningarna redan samma vecka. Vi beklagar dock oklarheterna som uppstod i samband med detta. Nedan följer därför lite samlad information om balkonginglasningarna:

 • Nästa visning kommer att äga rum den 31a augusti kl.17.00 utanför Warfvinges väg 18. Det är bara att dyka upp på angiven tid där LUMON kommer gå igenom lösningen och svara på frågor. På plats bokas även tid för individuell uppmätning samt kontraktsskrivning.
 • Om du inte har möjlighet att närvara på någon visning så går det bra att kontakta Anders på LUMON för ett individuellt möte. En digital visning kan även ordnas vid behov.
 • From den 12e augusti och 3 månader framåt så gäller samma rabatterade priser för inglasningarna, efter det gäller andra priser. Offerter delas ut på plats av LUMON.
 • Brf Gladan har ett samarbetsavtal med LUMON efter att en arbetsgrupp i föreningen har tittat på flera lösningar och tagit in offerter från olika leverantörer. Arbetsgruppen valde LUMON då de upplevde att lösningarna är av god kvalité och håller en hög säkerhetsstandard. Samarbetsavtalet innebär att föreningen föredrar LUMON som leverantör av balkonginglasningarna och tillåter marknadsföring till alla föreningens medlemmar.
 • Det godkända bygglovet är helt och hållet hanterat av LUMON och gäller endast deras unika lösning. Tack vare samarbetsavtalet så har LUMON även tagit hela kostnaden för bygglovet. Bygglovets godkännande bygger till stor del på att inglasningarna kommer ha minimal inverkan på fasadens utseende.
 • Inglasningar får endast ske av 50% av balkongens längd enligt Byggnadsnämnden. LUMON’s lösning gäller därför endast för en halv balkonginglasning. För majoriteten av balkongerna så innebär detta alltså inglasning av den bredare delen av balkongen.
 • Tyvärr har inte bygglov godkänts för terrasser på markplan då inga nya tak får byggas. Det går dock bra att glasa in 50% av den yta där grannens balkong utgör taket.
 • LUMON har varit i kontakt med Einar Matsson, som har uppfört huset, som har gett OK att glasa in balkongerna från ett hållfasthetsperspektiv.

Vid fler frågor eller funderingar så är ni alltid välkomna att kontakta styrelsen på styrelsen@mittgladan.se. För detaljerade frågor om den tekniska lösningen så går det istället bra att kontakta Anders Carlström på LUMON via: anders.carlstrom@lumon.com

Mvh Styrelsen


Glazing of balconies

Many of you have already received information on short notice about balcony glazing and attended the viewings held last week where demonstrations and booking for individual meetings where done.

We are sorry about the short notice that was a result of the permit that finally came thought during vacation after a long processing time. The board gave permission for LUMON to start with the viewings right away, but we understand that a lot of questions were raised due to this. Below is a summary and some clarifications about the balcony glazing:

 • · Next viewing will be held on the 31st of August 5 PM outside of Warfvinges väg 18. You do not have to sign up for the viewing itself, but if you want to move forward with the glazing, you can sign up for an individual meeting after the viewing, where measurements and contract signing will be done.
 • If you are not able to participate at a planned viewing, you can contact Anders at LUMON for an individual arrangement. If requested, a digital viewing can be arranged as well.
 • The same discounts will be valid for 3 months after the 12th of August. After this period, other prices will apply. Detailed offers will be provided by LUMON during the viewings.
 • Brf Gladan have signed a cooperation agreement with LUMON after careful consideration from the working group of members that talked with several suppliers and looked at different solutions for glazing. The group chose LUMON due to their high quality and safety standards. The agreement says that LUMON is the preferred supplier for balcony glazing and that they can contact all members with the purpose of marketing their solution.
 • The building permit have been completely handled by LUMON and is only valid for their specific solution. Thanks to the cooperation agreement, LUMON have taken the entire cost for the building permit. The approval of the permit is largely based in the fact that the glazing will have minimal impact on the appearance of the building.
 • Glazing is only allowed of 50% of the balcony according to Byggnadsnämnden (the building committee/authority). Therefore, LUMON’s solution is only valid for glazing of half of the balcony. For the majority of the balconies, this corresponds to glazing of the wider part of the balcony. 
 • The permit does not allow for terraces to be built on the ground floor since the roof have to consist of the concrete part of the balcony above, and no new roof can be created. 50% of that surface can still be glazed though.
 • LUMON have been in contact with Einar Mattsson, the contractor, and they have given us OK from a construction and load point of view.

If you have any questions, you are welcome to contact the board on styrelsen@mittgladan.se. For technical questions please contact Anders Carlström at LUMON on anders.carlstrom@lumon.com

Best regards, The Board

16 aug 2021

Information från Stockholms stad - Stadshagen

Av Micaela Bortas | 2021-08-16 10:29
27 apr 2021

Medlemsinfo

Av styrelsen | 2021-04-27 19:09

English below

Hej medlemmar,

Den 8:e Maj är det dags för den årliga garagestädningen. Denna gång kommer de även damma av rören i taken samt tvätta listerna. Därav är det extra viktigt att ni parkerar på annan plats under lördagen mellan 06:00-21:00. Detta gäller både bilar och cyklar och vi vill påpeka vikten av samarbete på den biten för att få ett så rent garage som möjligt.

8:e April genomfördes årets andra extrastämma där styrelsens proposition till uppdaterade stadgar röstades igenom. Dessa har nu skickats in till Bolagsverket och är gällande från och med att de registreras hos dem.

Senast den 30 Juni kommer vi ha ytterligare 10 laddplatser installerade i garaget på våning -3. Är ni intresserad av en av dessa så kontakta FÄ och ställ er i kön. De platser som inte blivit uthyrda 30 Juni kommer vi försöka hyra ut externt.

Då vi bytt förvaltare stöds appen Energikollen inte längre av Einar Mattson. Vi kommer dock få hjälp av vår leverantör Abentor Innovation med en tillfällig lösning så att vi kommer ha tillgång till appen åtminstone resterande del av året. Om ni är ny användare eller behöver nytt lösen så maila till styrelsen (LGHnr på dörren, Namn, Mailadress, Tillträdesdag) så sammanställer vi och ber Abentor maila uppgifterna till er.

Vi har under en period fått feedback från er medlemmar kring långa svarstider hos Fastighetsägarna och tagit upp detta problem med dem. De har under vintern haft hög sjukfrånvaro, främst inom gruppen för avgifts- & hyreshandläggarna. De tittar på en rad åtgärder som förhoppningsvis ska ge effekten att ni medlemmar upplever en bättre och snabbare service från deras håll. Bland annat ska deras kundstöd gå in och hjälpa till med en rad frågor såsom garage- och förrådsköer mm. De har är även en hel del nyanställningar på gång vilket ska leda till att personer får mer utrymme att lägga ner tid på sin tilldelade kund. Om ni även framledes upplever långa svarstider på era mail till FÄ så får ni gärna maila styrelsen så tar vi upp det på våra avstämningar med FÄ.

Vi passar på att påminna er om att med jämna mellanrum byta kolfiltret som sitter i köksfläkten. Detta behöver bytas för att minimera lukt i lägenheter och korridorer.

Det är också dags att ta bort era pulkor från de redan fulla barnvagnsförråden, pulkor som inte flyttas kommer fraktas bort inom kort. Cykelförråden är inte en alternativ förvaringsplats utan ni får förvara dem i privata utrymmen.

Slutligen så vill vi påminna alla om att läsa igenom våra trivselregler, som finns på mittgladan.se. Klockan 22:00 ska det alltid vara tyst i huset, även på helger, och borra och spika får man enbart göra mellan 08:00-19:00 på vardagar, och 10:00 till 16:00 på helger.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen


Hello members,

On May 8, it's time for the annual garage cleaning. This time they will also dust the pipes in the ceilings and wash the moldings. Therefore, it is extra important that you park in another place on Saturday between 06:00-21:00. This applies to both cars and bicycles and emphasise the importance of cooperation on that part to get as clean a garage as possible.

On April 8, the second additional meeting of the year was held, in which the Board's bill for updated statues was voted through. These have now been sent to the Swedish Company Registration Office and are valid from the time they are registered with them.

By June 30, we will have another 10 charging stations installed in the garage on floor -3. If you are interested in one of these, contact Fastighetsägarna and join the queue. Places that have not been rented out June 30, we'll try to rent out externally.

For a period, we have received feedback from your members about long response times at Fastighetsägarna and raised this problem with them. During the winter, they have had a high level of sick leave, mainly within the group for fee & rent administrators. They are looking at a number of measures that will hopefully have the effect that you members experience a better and faster service from their side. Among other things, their customer support will go in and help with a number of issues such as garage and storage queues etc. They also have a lot of new hires underway, which should lead to people having more space to spend time on their assigned customer. If you also in the future experience long response times on your emails to Fastighetsägarna, you are welcome to email the board and we will address it in our reconciliations with Fastighetsägarna.

We take the opportunity to remind you to periodically change the carbon filter that is located in the kitchen fan. This needs to be replaced to minimize odors in apartments and corridors.

It is also time to remove your sledges from the already full pram storage, sledges that are not moved will be disposed of shortly. The bicycle storage is not an alternative storage place, but you can store them in private spaces.

Finally, we want to remind everyone to read through our rules, which can be found at mittgladan.se. At 22:00 it should always be quiet in the apartment complex, even on weekends, and drilling and nailing can only be done between 08:00-19:00 on weekdays, and 10:00 to 16:00 on weekends.

Sincerely,

The board

10 mar 2021

Sammanfattning av extrastämman

Av Elin Ölund Forsling | 2021-03-10 19:57

Stort tack till alla som deltog på extrastämman igår. För de som inte var närvarande så tänkte jag vi sammanfatta lite snabbt; Stämman godkände de nya stadgarna, som bland annat innehåller en ökning av det maximala antalet styrelsemedlemmar från 5 till 7. När nya stadgar ska röstas igenom så behöver de gå igenom på två stämmor, och då vi har en förhoppning om att kunna rösta fram 7 ledamöter redan vid årets ordinarie stämma kommer vi därför ha en till extrastämma innan den ordinarie stämman.

Stämman röstade också igenom förslaget på att man ska få glasa in sin balkong. Styrelsen kommer informera löpande kring bygglovsansökan och övriga delar i processen.

Ta hand om er,

Styrelsen

Many thanks to everyone who attended the supplemental meeting yesterday. For those who were not present, here's a quick summary; The meeting approved the new regulations the board had suggested, which include an increase in the maximum number of board members from 5 to 7. When new regulations are to be voted through, they need to get approved with a majority in two meetings, and as we hope to being able to vote for 7 members already at this year's annual meeting, we will therefore have another supplemental meeting before the annual meeting.

The meeting also voted in favor of the proposal that you should be allowed to glaze in your balcony. The board will provide ongoing information on the building permit application and other parts of the process.

Take care,
The board

23 feb 2021

Styrelseinfo

Av Elin Ölund Forsling | 2021-02-23 22:37

english below

Hejsan alla grannar! Här kommer en uppdatering från oss i styrelsen. Först och främst, vi har försökt åtgärda ventilationen, och förhoppningsvis har det löst problemen för de flesta. Samma med våra routrar, Bahnhof har skickat ut en mjukvaruuppdatering som ska kunna ha löst det för de flesta. Om du fortfarande upplever avbrott, vänligen kontakta Bahnhofs kundservice.

Men det finns fortfarande massor att göra, och vi skulle vilja utöka storleken på vår styrelse för att göra det. Det är något som behöver röstas igenom, tillsammans med beslut om huruvida man individuellt får glasa in sin balkong och vidare uppdateringar av våra stadgar med skäl av nya lagstiftningar. Beslut samt röstning för det behöver ske över flera stämmor, och därför har vi extrainsatt en första stämma den 9/3 som vi vill välkomna alla att vara med på. Ni ska ha fått kallelser på e-post och i postlådan, men tills dess så får ni gärna kolla på förslaget på hemsidan, och maila styrelsen om ni känner att det är något mer som borde tillkomma. Om ni känner er manade att gå med oss i styrelsen, så hör gärna av er till valberedningen: valberedning@mittgladan.se.

Styrelsen har bytt ut era företags-lappar på postboxarna så vi får ett mer enhetligt utseende i entréerna. Vill ni få upp ett företagsnamn eller namn på andrahandshyresgäster på postboxen så maila styrelsen så ordnar vi det med märkmaskinen.

Som ni kanske noterade så missade FÄ att fakturera El/VA i September vilket innebär att vi nu har 4 månaders förskjutning på debiteringen istället för 3 månader som vi hade innan. Ni kommer därmed få en extra debitering av El/VA under Q2 så att vi kan återgå till 3 månaders förskjutning.

Slutligen så vill vi påminna alla om att läsa igenom våra trivselregler, som finns på mittgladan.se. Klockan 22:00 ska det alltid vara tyst i huset, även på helger, och borra och spika får man enbart göra mellan 08:00-19:00 på vardagar, och 10:00 till 16:00 på helger.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen


Hello neighbours! Here is an update from us on the board. First of all, we have tried to fix the ventilation, and hopefully the issue is solved for most of you. Same with our routers, Bahnhof has sent out a software update that should have resolved the disconnection issue. If you still experience interruptions, please contact Bahnhof customer service.

But there is still plenty to do, and we would like to expand the size of our board to do so. This is something that needs to be voted through, together with a decision on whether you can glass your balcony and further updates of our statutes due to new legislation. Decisions and voting for it need to take place over several meetings, and therefore we have our first extra meeting on 9/3, which we want to welcome everyone to participate in. If you feel compelled to join us on the board, please contact the nomination committee: valberedning@mittgladan.se.

The board has replaced your company addresses on the mailboxes so we get a more uniform look in the entrances. If you want to get a company name or the name of second-hand tenants on the mailbox, email the board and we will arrange it with the marking machine.

As you may have noticed, FÄ failed to invoice water and electricity in September, which means that we now have a 4-month shift in the billing instead of 3 months as we had before. You will thus receive an extra charge from water and electricity during Q2 so that we can return to a 3-month shift.

Finally, we want to remind everyone to read through our rules, which can be found at mittgladan.se. At 22:00 it should always be quiet in the apartment complex, even on weekends, and drilling and nailing can only be done between 08:00-19:00 on weekdays, and 10:00 to 16:00 on weekends.

Sincerely,

The board