27 apr 2021

Medlemsinfo

Av styrelsen | 2021-04-27 19:09

English below

Hej medlemmar,

Den 8:e Maj är det dags för den årliga garagestädningen. Denna gång kommer de även damma av rören i taken samt tvätta listerna. Därav är det extra viktigt att ni parkerar på annan plats under lördagen mellan 06:00-21:00. Detta gäller både bilar och cyklar och vi vill påpeka vikten av samarbete på den biten för att få ett så rent garage som möjligt.

8:e April genomfördes årets andra extrastämma där styrelsens proposition till uppdaterade stadgar röstades igenom. Dessa har nu skickats in till Bolagsverket och är gällande från och med att de registreras hos dem.

Senast den 30 Juni kommer vi ha ytterligare 10 laddplatser installerade i garaget på våning -3. Är ni intresserad av en av dessa så kontakta FÄ och ställ er i kön. De platser som inte blivit uthyrda 30 Juni kommer vi försöka hyra ut externt.

Då vi bytt förvaltare stöds appen Energikollen inte längre av Einar Mattson. Vi kommer dock få hjälp av vår leverantör Abentor Innovation med en tillfällig lösning så att vi kommer ha tillgång till appen åtminstone resterande del av året. Om ni är ny användare eller behöver nytt lösen så maila till styrelsen (LGHnr på dörren, Namn, Mailadress, Tillträdesdag) så sammanställer vi och ber Abentor maila uppgifterna till er.

Vi har under en period fått feedback från er medlemmar kring långa svarstider hos Fastighetsägarna och tagit upp detta problem med dem. De har under vintern haft hög sjukfrånvaro, främst inom gruppen för avgifts- & hyreshandläggarna. De tittar på en rad åtgärder som förhoppningsvis ska ge effekten att ni medlemmar upplever en bättre och snabbare service från deras håll. Bland annat ska deras kundstöd gå in och hjälpa till med en rad frågor såsom garage- och förrådsköer mm. De har är även en hel del nyanställningar på gång vilket ska leda till att personer får mer utrymme att lägga ner tid på sin tilldelade kund. Om ni även framledes upplever långa svarstider på era mail till FÄ så får ni gärna maila styrelsen så tar vi upp det på våra avstämningar med FÄ.

Vi passar på att påminna er om att med jämna mellanrum byta kolfiltret som sitter i köksfläkten. Detta behöver bytas för att minimera lukt i lägenheter och korridorer.

Det är också dags att ta bort era pulkor från de redan fulla barnvagnsförråden, pulkor som inte flyttas kommer fraktas bort inom kort. Cykelförråden är inte en alternativ förvaringsplats utan ni får förvara dem i privata utrymmen.

Slutligen så vill vi påminna alla om att läsa igenom våra trivselregler, som finns på mittgladan.se. Klockan 22:00 ska det alltid vara tyst i huset, även på helger, och borra och spika får man enbart göra mellan 08:00-19:00 på vardagar, och 10:00 till 16:00 på helger.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen


Hello members,

On May 8, it's time for the annual garage cleaning. This time they will also dust the pipes in the ceilings and wash the moldings. Therefore, it is extra important that you park in another place on Saturday between 06:00-21:00. This applies to both cars and bicycles and emphasise the importance of cooperation on that part to get as clean a garage as possible.

On April 8, the second additional meeting of the year was held, in which the Board's bill for updated statues was voted through. These have now been sent to the Swedish Company Registration Office and are valid from the time they are registered with them.

By June 30, we will have another 10 charging stations installed in the garage on floor -3. If you are interested in one of these, contact Fastighetsägarna and join the queue. Places that have not been rented out June 30, we'll try to rent out externally.

For a period, we have received feedback from your members about long response times at Fastighetsägarna and raised this problem with them. During the winter, they have had a high level of sick leave, mainly within the group for fee & rent administrators. They are looking at a number of measures that will hopefully have the effect that you members experience a better and faster service from their side. Among other things, their customer support will go in and help with a number of issues such as garage and storage queues etc. They also have a lot of new hires underway, which should lead to people having more space to spend time on their assigned customer. If you also in the future experience long response times on your emails to Fastighetsägarna, you are welcome to email the board and we will address it in our reconciliations with Fastighetsägarna.

We take the opportunity to remind you to periodically change the carbon filter that is located in the kitchen fan. This needs to be replaced to minimize odors in apartments and corridors.

It is also time to remove your sledges from the already full pram storage, sledges that are not moved will be disposed of shortly. The bicycle storage is not an alternative storage place, but you can store them in private spaces.

Finally, we want to remind everyone to read through our rules, which can be found at mittgladan.se. At 22:00 it should always be quiet in the apartment complex, even on weekends, and drilling and nailing can only be done between 08:00-19:00 on weekdays, and 10:00 to 16:00 on weekends.

Sincerely,

The board